یاد : یادهائی از دوره های ...

حمله قانونگریزان خودسر به فرزند شهید مطهری

حمله قانونگریزان خودسر به فرزند شهید مطهری


فرزند یک شهید محترم است مگر آنکه جرم و جنایتی از وی سرزده باشد ...

علی مطهری ، علاوه بر اینکه فرزند شهبد مطهری بزرگ است ، نماینده ی ده ها هزارنفر از مردم ایران هم هست .

نماینده مردم ، محترم است  و نه تنها حق دارد حرفش را یزند ، بلکه باید حرفش رایزند ...

امٌا گروهی از اراذل و اوباش چنین حقٌی به وی نمی دهند ! ، نمیگذارند به وظیفه خود عمل کند !!!

جرمش چیست ؟ و اگر مجرم است چرا به مراجع مربوطه معرفی نمی شود و دچار قضاوت های پیاپی و تنبیهات شدید قانونگریزان خودسر تا سر حدٌ مرگ قرار می گیرد ؟!


علی مطهری حقٌ دارد حرفش را بزند !


اگر ناحق و بر علیه ملٌت گفت مملکت قانون و دادگستری دارد ؛ و

اگر برعلیه منافع یک گروه و دسته سیاسی گفت ؛ آن گروه طبیعتا" حق دارد یاسخ وی را یدهد 

مگر اینکه از عقل و یواد و منطق لازم برای پاسخگوئی بی بهره باشد...

... از اراذل و اوباش زورگو ، زور گیر و سختگیر باشد...

که البته و صد البته چنین گروههائی طبیعتا" معاند و ضدٌ نظام اسلامی شمرده می شوند .نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.