یاد : یادهائی از دوره های ...

نابود باد پیشکسوتان پرسپولیس ؟


در این ثلث قرن اخیر هرچه که بر سر پرسپولیس آمده است از سوی باصطلاح پیشکسوتان آن بوده است . اوج پرسپولیس در زمان غیر پیشکسوتانی دلسوز ، و مردمدوست ، چون حبیب کاشانی و... حتی رویانیان در مدیریت و قطبی و حتی دنیزلی در مربیگری بوده است و نزول و سقوط رو به دسته دوم رفتن و استیل آذین شدنش در زمان برخی از پیشکسوتان و فراموش نکنیم که مخمصه ی کنونیش هم در واقع از زمانی شروع شد که تحت سرپرستی یکی از پیشکسوتانی قرار گرفت ( که چندان علی دائی رکٌ و راست را هم دوست نداشت ! ) که گویا با گرفتن پانصد میلیون تومان پول بی زبان ما مردم برای چند روز کاری که نه تنها نتیجه ای مثبت عاید نکرد  پرسپولیس را عملا" به این سراشیبی انداخت و ...آمدن حالا اگر نگوئیم پیشکسوتان ، ستارگانی سوخته و خردبین به جای بلند نظران تازه نفس و رسما" و نه اسما" درخشان و....اصولا" پژوهشگرم . حدود 55 سال است که ورزشی ، ورزشینویس و ورزشدوست هستم . در این اواخر روزی نیم ساعت از وقتم صرف خواندن اخبار و کامنت های ورزشی می شود . امروز تحت عنوان « رئیس هیئت مدیره ای که خود را رئیس نمیداند » کامنتی تحت نام کامیار خطاب به این پیشکسوت ورئیس هیئت مدیره ؟ پرسپولیس خواندم که داغ کردم : « کاش به کلٌی شما پیشکسوت ها نابود بشید » ؛ و کامنتهای دیگری دراین ردیف در فارس نیوز .

« تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید » .

پوریای ولی و پهلوان یزدی بزرگ ، و... که چه عرض کنم ، به یاد 40 - 50 سال قبل از این ، از پهلوان تختی در کشتی گرفته تا پهلوان دهداری در فوتبال افتادم . فرهنگ ناب ایرانی میخواست که قهرمان ورزشی تبدیل به پهلوان ملٌی - مردمی و الگوی جوانان شود ... و مدیران و مربیانی شایسته چون حبیب بلور تا مبشٌر و حتی فکری در این امر، نه به طور کامل ، امٌا مجموعا" موفٌق مینمودند .... تا اینکه ورزش حرفه ای در میان نوعی لسه فر از راه رسید با مدیرانی ظاهرا" مورد اعتماد ؟! و امٌا کم تخصص ، که وقتی در رشته ای که تجربه کافی و تخصص لازم را ندارند مسؤولیت میپذیرند نشان می دهند که تعهد هم ندارند ... ؛ مدیرانی ناوارد و واقعا" سیاسی که شاید میخواهند ورزش را وسیله توجیه امور ؟ یا پلٌه ترقی خود قراردهند ؛ مربیٌانی فاقد دانش کافی و هنر مربیگری و امٌا حرٌاف ، خودکامه به هرقیمت و کودتاگر ، سراسر در حاشیه و مخرٌب . افسوس و صدها افسوس که آنکه نابودیش را خواسته اند از شاگردان اکرامی - برومند و به خصوص دهداری است ! ؛ که امروز به جای آنکه حتٌی واقعا" عضو هیئت مدیره در « کاخ » پرسپولیس باشد در « باتلاق پرسپولیس » عزیز سرگردان مینماید . لطفا" پشت به قبله بایستید ، دست راستتان را جلوی آفتاب سوزنده و شرر بار حایل چشمان نازنین فرموده نگاهی به سرچشمه بیاندازید ؛ همانجا که از کفاشیان ها و خادم ها گرفته ایستاده اند تا از دیروز طیٌب نیا ؟! ... معتمدان و عشٌاقی سینه چاک ، و پیشکسوتان تقریبا" فاقد تجربه کافی برای خدمت و مدیریت ، تخصص و تعهد لازم ... و آنگاه فریاد بزنید که : « آب را گل نکنید » ! . 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.